Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego przez Katarzynę Warszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Expressis Verbis – nauczanie języków obcych mającą siedzibę w Pilchowicach przy ul. Makowej 9, 44-145 Pilchowice, NIP 9452028208, zwaną dalej jako „Sprzedawca”, działającego za pośrednictwem strony internetowej kursy.evszkolenia.com  oraz warunki korzystania z tych usług.

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i warunkami świadczenia Usług w formie sklepu internetowego prowadzonego przez Katarzynę Warszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą Expressis Verbis – nauczanie języków obcych mającą siedzibę w Pilchowicach przy ul. Makowej 9, 44-145 Pilchowice, NIP 9452028208 (dalej jako: „Sprzedawca„) 

W razie jakichkolwiek pytań, można się z nami skontaktować mailowo pod adresem mailowym: expressis.verbiss@gmail.com

§ 1. Definicje i Postanowienia wstępne 

1. DEFINICJE: Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć: 

  • Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego i warunki świadczenia Usług, określający zasady korzystania ze Sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta;
  • Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę – pod adresem: kursy.evszkolenia.com ;
  • Sprzedawca – Katarzyna Warszyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą Expressis Verbis – nauczanie języków obcych mającą siedzibę w Pilchowicach przy ul. Makowej 9, 44-145 Pilchowice, NIP 945202820;
  • Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę ;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową ;
  • Usługa – oferowana przez Sprzedawcę usługa świadczona wyłącznie drogą elektroniczną w postaci kursu metodycznego dla nauczycieli w wersji online;
  • Operator Płatności – Przelewy24.

2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktualnej Polityki Prywatności.

3. Do dokonania zakupu Usług w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

a) dostęp do Internetu,

b)standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

d) dostęp do urządzenia z głośnikami lub zestawem słuchawek;
e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),

f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

h) umowa zakupu usług

5. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§2. Usługa – zakup kursu

1. W celu zakupu Usługi – kursu metodycznego dla nauczycieli, Klient musi dokonać następujących czynności :

a) wybrać w Sklepie – „zakup kursu” 

b) kliknąć w przycisk „Kup teraz”, oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia zamówienia i wykonania płatności,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności szybkim przelewem u Operatora Płatności.

d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce należy kliknąć w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnić dane do Faktury VAT. Należy podać prawidłowe dane i NIP.
e) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,
f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

4. Realizacja zamówienia Klienta na świadczenie Usługi następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności - poprzez wysłanie na adres e-mail, który Klient podał w formularzu zamówienia dostępnego na platformie kursy.evszkolenia.com wiadomości elektronicznej zawierającej instrukcję korzystania z kursu online przez konsumenta.

5. Realizacja zamówienia Klienta na świadczenie Usługi– kursu metodycznego dla nauczycieli następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności- poprzez przelewy24.

6. Po dokonaniu zapłaty i udostępnieniu dostępu do kursu, zakup nie podlega zwrotowi.

7. Przyjmuje się, iż w przypadku gdy Klientem jest Konsument, realizacja Usługi poprzez udostępnienie mu dostępu do kursu rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020.0.287), po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

8. Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę w ramach realizacji Usługi treści cyfrowe podlegają ochronie prawa autorskiego. Prawa autorskie do tych treści przysługują Sprzedawcy. Powielanie i rozpowszechnianie tychże treści w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
 

8.1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do korzystania z wszelkich udostępnionych mu materiałów jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę. Za dozwolony użytek uważa się korzystanie z materiałów dydaktycznych lub zawartej w nich metodologii jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego który obejmuje cele dydaktyczne (naukę uczniów). Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych ani też udostępniać go w żadnej formie innym osobom (poza uczniami) w tym innym nauczycielom. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Sprzedawcy autorskich praw majątkowych lub  –  w przypadku utworów, które Sprzedawca eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

8.2. W przypadku podejrzenia, że Kupujący dopuszcza się niedozwolonych działań, zwłaszcza opisanych w ust. 8.1. powyżej, Sprzedawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Kupującego poniesionej szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem i w tym celu podjęcia odpowiedniego postępowania sądowego.

 

§ 3. Procedura reklamacyjna

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą być przekazywane Sprzedawcy e-mailowo, telefonicznie lub listownie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie.

 

§ 4. Płatności

1. Wszystkie ceny Usług widniejące w Sklepie są cenami końcowymi brutto (podatek VAT wliczony w cenę). 

2. Sprzedawca nie dolicza Klientowi żadnych opłat za skorzystanie z dostępnych w Sklepie metod płatności: standardowy przelew bankowy lub płatności on-line przelewy24. 

3. Faktury wysyłane będą na życzenie klienta w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail po przesłaniu informacji z danymi do faktury.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: kursy.evszkolenia.com 

3. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, m.in. do: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, jeśli Klient wnosząc opłatę za swoje zamówienie w Sklepie zdecydował się na skorzystanie z szybkich płatności on-line zamiast wykonać zwykły przelew bankowy. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej kursy.evszkolenia.com i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów na sprzedaż Usług zawieranych drogą elektroniczną. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 05.08.2020 

3. W przypadku sporów związanych z Regulaminem oraz do umów zawartych na jego podstawie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw. 

4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.


5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
7. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
8.. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Niezależnie od powyższego spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach. Ewentualne spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.